Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MKB Webdesigner gevestigd aan de Mollerusweg 14, 2031 BZ te Haarlem en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 71886869.

Algemene voorwaarden geldig vanaf 10 december 2018 tot heden.

Artikel 1: Definities

 1. MKB Webdesigner – Mkbwebdesigner.nl
 2. MKB Webdesigner diensten: de diensten of opdrachten die door MKB Webdesigner ten behoeve van klanten worden verricht.
 3. ‘Account, Gebruiker en Klant’: de klantennaam waarmee de klant toegang krijgt tot het systeem van MKB Webdesigner.
 4. ‘Accountgegevens’: de gegevens die MKB Webdesigner verzamelt en bewaart om rekeningen te kunnen sturen aan de klant, inclusief, indien van toepassing voor de facturering en, voor zover mogelijk, verbruiksgegevens over dataverkeer.
 5. ‘E-mailadres’: een op naam van de klant gestelde adrescode, voor het uitwisselen van elektronische berichten via het internet.
 6. ‘Fair use’: het redelijke gebruik door de klant van belasting van het systeem.
 7. ‘Homepage’: een op naam van de klant gestelde internetpagina ofwel een titel- en introductiepagina van een website op het internet.
 8. ‘Klant’: de partij die met MKB Webdesigner een overeenkomst heeft gesloten.
 9. ‘Nettiquette’: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 10. ‘Overeenkomst’: de overeenkomst tussen MKB Webdesigner en een klant op grond waarvan MKB Webdesigner diensten ten behoeve van de klant verricht.
 11. ‘Schrijfruimte’: geheugenruimte die MKB Webdesigner aan een klant ter beschikking stelt bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van e-mail, het aanhouden van een homepage of website en overige MKB Webdesigner diensten.
 12. ‘Systeem’: computer- en aanverwante apparatuur waarmee MKB Webdesigner de klant diensten (op het internet) verleent.
 13. ‘Website’: een of meerdere geïntegreerde internetpagina’s, voorafgegaan door een homepage.
 14. ‘Verkeersgegevens’: de overige gegevens die de klant genereert op de systemen van MKB Webdesigner door van de MKB Webdesigner diensten gebruik te maken.

Artikel 2: Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen MKB Webdesigner en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.
 2. Alle door MKB Webdesigner gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat MKB Webdesigner een aan een aspirant-klant toegezonden overeenkomst of aanvraag/ machtigingsformulier volledig ingevuld en ondertekend retour ontvangt, of anderszins in opdracht van de aspirant-klant MKB Webdesigner diensten aan deze ter beschikking heeft gesteld. Na aanvaarding van het aanbod door de klant is onverwijlde herroeping door MKB Webdesigner mogelijk. Door herroeping komt geen overeenkomst tot stand en is MKB Webdesigner gehouden al hetgeen MKB Webdesigner reeds heeft ontvangen (met betrekking tot het aanbod) aan de klant terug te betalen. MKB Webdesigner kan een aspirant-klant om haar moverende redenen weigeren.
 3. MKB Webdesigner is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden en aanvullende voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking op de wijze als bedoeld in artikel 12.2 van kracht. Indien de klant niet instemt met de wijzigingen, heeft de klant, in afwijking van artikel 10.2, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, op te zeggen. Indien de klant van deze bevoegdheid gebruik maakt om de overeenkomst op te zeggen, is MKB Webdesigner gehouden aan terugbetaling. Uitzondering: de klant heeft geen bevoegdheid om de overeenkomst op te zeggen indien de wijzigingen aan de algemene voorwaarden of aanvullende voorwaarden betrekking hebben op door de overheid of door ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) gestelde eisen.

Artikel 3. Verplichtingen van MKB Webdesigner

 1. MKB Webdesigner spant zich als een goed dienstverlener in zorg te dragen voor:
  1. het in stand houden van de verbindingen die het systeem met het internet heeft;
  2. de beveiliging van gegevens die opgeslagen worden.
 2. MKB Webdesigner kan echter geen onbelemmerde toegang tot het systeem garanderen, noch kan MKB Webdesigner garanderen dat de verbindingen, die het systeem met het internet heeft, functioneren, noch dat te allen tijde gebruik gemaakt kan worden van de MKB Webdesigner diensten.
 3. MKB Webdesigner onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/ of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking aan derden, tenzij MKB Webdesigner hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 4.2 en/of 4.3 van deze algemene voorwaarden. MKB Webdesigner heeft dit beleid nader omschreven in een aparte privacyverklaring. Deze is gepubliceerd op de website van MKB Webdesigner.

Artikel 4: Verplichtingen van de klant

 1. De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker en/of website beheerder verwacht mag worden. De klant stelt MKB Webdesigner zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.
 2. De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is de klant verboden processen of programma’s -al dan niet via het systeem- op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks MKB Webdesigner, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan de klantzijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend ‘open relaying’ door een verkeerd geconfigureerde mail-server. Het is de klant slechts toegestaan processen of programma’s op te starten indien er een directe, door MKB Webdesigner toegestane verbinding met het systeem bestaat.
 3. Het is de klant niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/ of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de nettiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:
  1. spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/ of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook e-mail begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij MKB Webdesigner;
  2. het inbreuk plegen op auteursrechten of het anderszins handelen in strijd met (intellectuele eigendoms) rechten van derden;
  3. het openbaar maken of verspreiden van (kinder-) pornografie;
  4. seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  5. hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.
 4. Het is de klant niet toegestaan zijn of haar account, of andere uit de overeenkomst voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te geven, tenzij MKB Webdesigner hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming heeft gegeven. Onverminderd het voorafgaande is het de klant wel toegestaan door een derde een website te laten ontwerpen, plaatsen en onderhouden. De klant blijft wel verantwoordelijk voor het gebruik van zijn of haar account en wachtwoord.
 5. De klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen om toegang tot het systeem mogelijk te maken.
 6. De klant is gebonden aan de hoeveelheid schrijfruimte zoals beschreven in de overeenkomst. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is MKB Webdesigner bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de MKB Webdesigner diensten informatie te verwijderen.
 7. De klant is gebonden aan de hoeveelheid dataverkeer die hoort bij het product van de klant. De klant is ervoor verantwoordelijk dat deze hoeveelheid niet wordt overschreden. Bij overschrijding is MKB Webdesigner bevoegd, ten behoeve van een goed functioneren van de MKB Webdesigner diensten informatie te verwijderen en kosten bij de klant in rekening te brengen.
 8. De klant geeft bij deze toestemming aan MKB Webdesigner zijn of haar persoonsgegevens op te nemen in de persoonsregistratie van MKB Webdesigner welke benodigd is voor haar administratie en beheerstaken. Deze persoonsregistratie bevat zowel account- als verkeersgegevens en is slechts toegankelijk voor MKB Webdesigner en wordt niet aan derden verstrekt, tenzij MKB Webdesigner hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. De klant geeft bij deze toestemming voor het opnemen van zijn of haar persoonsgegevens in de whois-database. MKB Webdesigner is verplicht deze gegevens te verstrekken bij het registreren van een domeinnaam voor de klant. De klant kan er voor kiezen dat de domeinnaam op naam van MKB Webdesigner geregistreerd wordt. Dit moet worden aangegeven op het moment van bestelling. Hierbij geldt onverminderd het gestelde in artikel 7.2. De privacyverklaring geeft een specifiekere omschrijving van gegevensregistratie. Deze is gepubliceerd op de website van MKB Webdesigner.
 9. De klant kan een verzoek doen tot inzage of verwijdering van de eigen accountgegevens. Hij of zij kan dit vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs per post of e-mail naar MKB Webdesigner sturen. MKB Webdesigner beantwoordt deze verzoeken kosteloos en binnen vijf (5) werkdagen per e-mail.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

 1. MKB Webdesigner is niet aansprakelijk voor schade -in de ruimste zin- van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van MKB Webdesigner. Met name is MKB Webdesigner niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met of het gevolg is van: onderbrekingen in, of blokkeringen van toegang tot, het systeem bij MKB Webdesigner of derden, een gebrek in de beveiliging van de door de klant opgeslagen informatie op de systemen van MKB Webdesigner, handelingen van andere klanten of internetgebruikers, account en e-mailadres.
 2. De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor MKB Webdesigner voortvloeiende schade.
 3. De klant vrijwaart MKB Webdesigner tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant van het account, het systeem of internet, dan wel door het niet nakomen van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden.
 4. MKB Webdesigner is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website van de klant. Ook wanneer MKB Webdesigner de website heeft ontworpen in opdracht van de klant, vrijwaart de klant MKB Webdesigner van alle aansprakelijkheid inzake de website van de klant: de klant blijft altijd verantwoordelijk voor de op zijn website gepubliceerde informatie.
 5. MKB Webdesigner is gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de klant verstrekte toegang tot het systeem onmiddellijk buiten gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met het gestelde in artikel 4. Bovendien is MKB Webdesigner in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schadevergoeding van de klant jegens MKB Webdesigner ontstaat.

Artikel 6: MKB Webdesigner – Hostingdiensten

 1. MKB Webdesigner verleent voor toegang tot het systeem aan de klant een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het systeem voor de duur van de overeenkomst te gebruiken.
 2. Voor sommige diensten gelden aanvullende specifieke voorwaarden ten aanzien van het gebruik van de dienst. Deze aanvullende voorwaarden worden per dienst apart bekendgemaakt.
 3. MKB Webdesigner is gerechtigd de klant de toegang tot het systeem te ontzeggen of te beperken, indien een klant in een kalendermaand de in de overeenkomst overeengekomen hoeveelheid dataverkeer of fair use overschrijdt ten aanzien van belasting van systemen. Bij deze overeenkomsten is de klant gehouden aan MKB Webdesigner kosten van die overschrijding te betalen. In beginsel zal MKB Webdesigner een ontzegging of beperking eerst één (1) dag nadat de klant hiervan door MKB Webdesigner op de hoogte is gesteld, effectueren. Bij zeer grote overschrijdingen kan MKB Webdesigner er toe overgaan een ontzegging of beperking per direct te effectueren. MKB Webdesigner is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade als gevolg van een ontzegging of beperking. De administratie van MKB Webdesigner levert voor partijen bindend bewijs op ter zake van de overschrijding van de hoeveelheid dataverkeer, behoudens tegenbewijs door de klant.

Artikel 7: Diensten van derden

 1. Voor veel diensten is MKB Webdesigner afhankelijk van diensten of netwerken van derde partijen. MKB Webdesigner is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de netwerken of infrastructuur van derde partijen.
 2. MKB Webdesigner verzorgt in opdracht van klanten de registratie van domeinen. De keuze van de domeinnaam is voor rekening en risico van de klant en MKB Webdesigner aanvaardt ter zake van keuze en gebruik van de domeinnaam geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 8: Klachten

 1. MKB Webdesigner neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op MKB Webdesigner diensten en/of gedragingen of handelingen van klanten.
 2. MKB Webdesigner spant zich in klachten omtrent de MKB Webdesigner diensten zo goed mogelijk te behandelen en tot verbetering van de MKB Webdesigner diensten te komen. De klant kan een volledige en duidelijk omschreven klacht binnen drie (3) werkdagen melden bij de afdeling klantenservice, bij voorkeur per e-mail. De klacht wordt, indien mogelijk, vijf (5) werkdagen na ontvangst van de klacht, door MKB Webdesigner in behandeling genomen. Klant wordt daarvan, indien mogelijk, vijf (5) werkdagen na ontvangst van de klacht op de hoogte gesteld.
 3. MKB Webdesigner spant zich in klachten omtrent handelingen of gedragingen door MKB Webdesigner klanten zo goed mogelijk te behandelen. De klant kan klachten over misbruik, spam of illegale handelingen door klanten van MKB Webdesigner binnen vijf (5) werkdagen naar het e-mail adres info@mkbwebdesigner.nl sturen, mits vergezeld van de relevante loggevens, inclusief tijdstippen en/of volledige headers en een duidelijke omschrijving van de reden van de klacht.
 4. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van de klant onverlet.

Artikel 9: Beheer van het systeem

 1. MKB Webdesigner is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door MKB Webdesigner te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens MKB Webdesigner ontstaat.
 2. MKB Webdesigner is gerechtigd te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het account, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de klant jegens MKB Webdesigner ontstaat. MKB Webdesigner zal in een dergelijk geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.

Artikel 10: Duur en einde van de overeenkomst

 1. De overeenkomst wordt steeds aangegaan voor één (1) jaar. De overeenkomst wordt steeds stilzwijgend na afloop van de eerste termijn met eenzelfde termijn verlengd.
 2. Opzegging van de overeenkomst door de klant dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand (eenendertig (31) dagen) tegen het einde van de overeengekomen periode. Opzegging door de klant is mogelijk zowel schriftelijk als via de website van MKB Webdesigner, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop MKB Webdesigner de opzegging ontvangt. MKB Webdesigner is te allen tijde bevoegd om de klant onder te brengen bij een ander bedrijf, wanneer MKB Webdesigner besluit om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen.

Artikel 11: Ontbinding

 1. Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit een met MKB Webdesigner gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichting, dan wel indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de klant in staat is aan zijn of haar contractuele verplichtingen jegens MKB Webdesigner te voldoen, is MKB Webdesigner gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de overeengekomen MKB Webdesigner dienst(en) op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat MKB Webdesigner tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan MKB Webdesigner verder toekomende rechten.
 2. MKB Webdesigner is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de MKB Webdesigner diensten te staken indien de klant:
  1. aan MKB Webdesigner valse en/of verkeerde persoonsgegevens heeft doorgegeven; of nagelaten heeft juiste gegevens of wijzigingen door te geven;
  2. de overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
  3. in strijd handelt met artikel 4;
  4. in staat van faillissement is verklaard of zelf een aanvraag tot faillietverklaring heeft ingediend;
  5. surséance van betaling heeft aangevraagd; of onder curatele of bewind is gesteld of is ontbonden;
  6. een betalingsachterstand heeft van tenminste één 1 maand.
 3. MKB Webdesigner zal bij een betalingsachterstand de diensten beperken en afsluiten: Beperking van diensten en afsluiten hiervan treedt in werking bij een betalingsachterstand van eenendertig (31) dagen na factuurdatum. Vanaf eenendertig (31) dagen na factuurdatum zal MKB Webdesigner de toegang tot het CMS van de website van de klant blokkeren, de toegang tot de mailboxen van de klant blokkeren, de toegang tot het hostingpaneel van de klant blokkeren en de website van de klant ontoegankelijk maken met een openbare melding dat de desbetreffende website offline is wegens een betalingsachterstand.
 4. Op eigen inschattingsvermogen mag MKB Webdesigner een domeinnaam opzeggen indien deze niet op tijd is voldaan (registratie of verlenging). Een domeinnaam beland dan vijfenveertig (45) dagen in “quarantaine” en kan deze periode door niemand anders geregistreerd worden de vorige eigenaar. Mocht het domeinnaam binnen deze periode niet opnieuw geclaimd worden komt het domeinnaam vrij en is deze weer beschikbaar voor registratie door iedereen. Eveneens mag MKB Webdesigner op eigen inschattingsvermogen een hostingpakket volledig opheffen door deze permanent te verwijderen indien deze niet op tijd is voldaan (registratie of verlenging). De inhoud (systeemconfiguratie, e-mail inhoud, bestanden en back-ups) raken hierbij volledig onherstelbaar verloren.
 5. Aan het heractiveren van een product of dienst bij een betalingsachterstand zijn kosten verbonden á € 25,- excl. BTW. Aan het uit de quarantaine halen van een domeinnaam zijn kosten verbonden á € 50,- excl. BTW.
 6. Artikel 11.3 heeft betrekking op een betalingsachterstand geldend voor alle product en diensten die MKB Webdesigner levert en is niet alleen gebonden aan een betalingsachterstand op hosting, domeinnaam en/of CMS-kosten.
 7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, anders dan door opzegging door de klant, voor het einde van de duur van de overeenkomst en de klant tot dan toe aan de algemene en aanvullende voorwaarden voldaan heeft zoals die door MKB Webdesigner zijn vastgesteld, met name zoals gesteld in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, dan is MKB Webdesigner gehouden de prijs voor het nog niet verstreken deel (naar beneden afgerond op hele maanden) van de duur van de overeenkomst terug te betalen onder aftrek van de door MKB Webdesigner ten behoeve van de klant gemaakte kosten die voor de gehele duur van de overeenkomst gelden, waaronder, maar niet uitsluitend, kosten voor domeinnaamregistratie.

Artikel 12: Prijzen

 1. De klant is afhankelijk van de te leveren MKB Webdesigner producten of dienst(en) een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief BTW, administratiekosten en eventuele bijkomende heffingen en/of rechten, tenzij anders vermeld.
 2. MKB Webdesigner is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De prijswijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekend gemaakt op de website van MKB Webdesigner. Voor zover deze wijzigingen op jaarbasis een verhoging van de vergoedingen en/of overige kosten inhoudt voor de klant, is een klant die zich niet kan verenigen met deze prijswijzigingen, bevoegd, in afwijking van artikel 10.1, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de prijswijziging, de overeenkomst per de datum waarop de prijswijzigingen ingaan, op te zeggen.

Artikel 13: Betaling

 1. De aan MKB Webdesigner verschuldigde vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is verplicht binnen veertien (14) dagen na factuurdatum het verschuldigde te betalen.
 2. Indien de klant niet binnen de termijn van artikel 13.1 betaalt, verkeert hij of zij van rechtswege in verzuim en is hij of zij zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente verschuldigd over het factuurbedrag. Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening en risico van klant. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag met een minimum van € 10,- tenzij MKB Webdesigner aantoont dat de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn.
 3. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze in verzuim en de wettelijke rente verschuldigd over de alsdan openstaande facturen. Ingevolge art. 119a Boek 6 BW gaat de wettelijke rentebetaling in op dertig (30) dagen vanaf factuurdatum. MKB Webdesigner heeft het rentepercentage vastgesteld op 5%. MKB Webdesigner verhoogt het openstaande factuurbedrag met € 7,50 administratiekosten vanaf dertig (30) dagen na factuurdatum.
 4. Bij het verlopen van de betaaltermijn van een openstaand factuur kan MKB Webdesigner er voor kiezen het factuur uit handen te geven aan een incassobureau. Alvorens het factuur uit handen wordt gegeven volgt eerst een WIK brief welke wordt verzonden via e-mail. Hierin wordt de klant een laatste keer verzocht de openstaande posten te voldoen alvorens deze uit handen wordt gegeven aan een incassobureau. Volgt er op de WIK brief geen gehoor dan wordt het factuur uit handen gegeven aan een incassobureau en is de klant incassokosten verschuldigd van minimaal € 40,- plus bijkomende wettelijk vastgestelde rente.

Artikel 14: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, als gevolg waarvan MKB Webdesigner niet in staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken.
 2. MKB Webdesigner heeft het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MKB Webdesigner haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van MKB Webdesigner opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door MKB Webdesigner niet mogelijk is langer duurt dan twee (2) weken is ieder der partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de andere partij recht op schadevergoeding ontstaat.

Artikel 15: Geschillen en toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen MKB Webdesigner en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen MKB Webdesigner en de klant.
 2. Indien de klant, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, het niet eens is met de keuze van artikel 15.1, is hij of zij bevoegd binnen een termijn van één (1) maand nadat MKB Webdesigner een beroep op artikel 15.1 heeft gedaan, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.